Regulamin serwisu

§1 Postanowienia wstępne

Serwis CityDESK Warsaw Coworking Space, dostępny pod adresem internetowym www.citydesk.pl prowadzony jest przez Piotra Korab prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dream Picture Piotr Korab, ul. Ryżowa 48/211, 02-495 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521-259-72-93, REGON 141363970.

§2 Definicje

 1. CityDESK – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dream Picture Piotr Korab, ul. Ryżowa 48/211, 02-495 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521-259-72-93, REGON 141363970.
 2. Biuro – miejsce prowadzenia biura CityDESK Warsaw Coworking Space pod adresem Aleje Jerozolimskie 101 lok. 8, 02-011 Warszawa
 3. Serwis – witryna internetowa prowadzony przez CityDESK pod adresem
  internetowym www.citydesk.pl
 4. Usługi – stanowią ofertę usług niematerialnych świadczonych przez CityDESK.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu oraz jego zasobów
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania podstron oraz składania zapytań na Usługi, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Safari, czy Edge.
 • włączona obsługa plików cookies,
 • konto poczty elektronicznej (e-mail).

§4 Użytkowanie Serwisu

 1. Zakazane jest używanie Serwisu w jakikolwiek sposób szkodliwy dla niej lub wpływający negatywnie na możliwość korzystania z Serwisu; lub w jakikolwiek inny sposób, który jest nielegalny, bezprawny, szkodliwy lub powiązany z jakimkolwiek nielegalnym, bezprawnym lub szkodliwym celem lub działaniem. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wszelkich informacji i materiałów, w tym graficznych i innych, dostępnych w Serwisie.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w celu kopiowania, korzystania, przechowywania, transmitowania, wysyłania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które zawierają jakiegokolwiek oprogramowanie szpiegowskie, wirusa, konia trojańskiego, robaka, keystroke logger, rootkit lub inne szkodliwe oprogramowanie lub urządzenia, lub odwołują się do nich.
 3. Zakazane jest jakiekolwiek systematyczne lub automatyczne pozyskiwanie danych z Serwisu lub danych powiązanych z Serwisem (w tym za pomocą następujących technik: scraping, data mining, data extraction i data harvesting) bez naszej pisemnej zgody.
 4. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w celu transmisji lub wysyłania niezamówionej informacji handlowej.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do jakichkolwiek celów marketingowych bez naszej pisemnej zgody.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest CityDESK.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celach realizacji Usługi, kontaktu z Użytkownikiem, przygotowania oferty w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzach zawartych na stronach Serwisu danych osobowych może skutkować brakiem możliwości kontaktu.

§6 Zwolnienie ze zobowiązań

Użytkownicy niebędący Konsumentami zwalniają nas od rekompensaty wszelkich strat, szkód, odszkodowań, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów związanych z jakimikolwiek postępowaniami oraz każdej zapłaconej przez nas osobie trzeciej kwoty tytułem ugody) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu, oraz są zobowiązani do zwrócenia nam poniesionych przez nas kosztów, o których mowa powyżej.

§7 Naruszenie Regulaminu

Z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za właściwe w celu reakcji na naruszenie, a umożliwiające powstrzymanie dalszego naruszenia oraz ograniczenie powstania dalszej szkody, wliczając w to zawieszenie dostępu użytkownika do Strony, uniemożliwienie dostępu do Strony użytkownikowi, zablokowanie dostępu do Strony dla danego adresu IP, skontaktowanie się z provider-em Internetu użytkownika w celu zablokowania dostępu do Strony lub skierowania sprawy na drogę sądową.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np. zmiany przepisów prawa. O każdej zmianie Serwis poinformuje Użytkowników z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zastanie uznane przez sąd lub inną właściwą władzę za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają wiążące. Jeżeli nieważne lub bezskuteczne postanowienie byłoby ważne po usunięciu jego części, ta część będzie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie uznawana za obowiązującą.
 4. Regulamin określa wyłącznie relacje między nami a użytkownikami Serwisu i nie przewiduje żadnych uprawnień dla osób trzecich ani nie uprawnia ich do powoływania się na którekolwiek z jego postanowień lub żądania wykonania tych postanowień. Wykonanie postanowień Regulaminu nie wymaga uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.